7 virologian kumoavaa faktaa

Ote virologi, molekyylibiologi tri Stefan Lankan artikkelista ”Petolliset virologit syypäitä koronakriisiin”. Koko artikkeli suomeksi todistekoosteessa: https://idiotiantyranniasta.files.wordpress.com/2021/03/todistekooste-ei-ole-olemassa-viruksia35413.pdf

Tri Stefan Lankan artikkeleita: https://wissenschafftplus.de/cms/de/wichtige-texte

Kaikkien sellaisten väitteiden lyhyt, yksiselitteinen ja helposti ymmärrettävä kumoaminen, joissa väitetään, että sairaaksi tekeviä viruksia on olemassa

Erehtyminen ja itsepetos ovat inhimillistä, ymmärrettävää ja anteeksiannettavaa. Anteeksiannettavia eivät ole ne virologien alituiset väitteet, että heidän lausuntonsa ja heidän tekemisensä ovat tieteellisiä. Tuo on yksiselitteisesti väärää, helposti todistettavissa olevaa ja jokaiselle ymmärrettävää. Sen vuoksi niitä virologeja, jotka väittävät, että koronaviruksia tai muita sairaaksi tekeviä viruksia on olemassa, on kutsuttava virkapettureiksi ja heidät on oikeusvaltion keinoin pantava syytteeseen, jotta he peruvat väärät, kumotut ja vaaralliset lausuntonsa. Niin voidaan koronakriisi ja muut ”virusten aiheuttamat” katastrofit tappavine seurauksineen, sellaiset kuin ”AIDS”, ”Ebola” ja muut paikkansapitämättömät ”virusten aiheuttamat” pandemiat, ei ainoastaan pysäyttää ja tulevaisuudessa estää vaan myös muuttaa mahdollisuudeksi kaikille.

Määritelmä, mitä on lupa kutsua tieteelliseksi lausunnoksi, ja siitä seuraavat velvollisuudet ovat yksiselitteisesti määritellyt. Yhteenvetona:

A. Jokaisen tieteellisen väitteen täytyy olla tarkistettavissa, ymmärrettävissä ja kumottavissa oleva.

B. Vain silloin, kun tieteellisen lausunnon kumoaminen ajatuslakien, logiikan ja – mikäli mahdollista – kontrollikokeiden avulla ei ole onnistunut, lausuntoa on lupa kutsua tieteelliseksi.

C. Jokainen tiedemies on velvollinen tarkastamaan omat lausuntonsa ja tarkistamaan niiden taustatekijät.

Koska virologit eivät ole koskaan itse suorittaneet tätä tarkistusta ja ymmärrettävistä syistä kieltäytyvät tekemästä sitä – kukapa tahtoisi itse kumota itsensä, tekemisensä ja maineensa -, me teemme sen julkisesti seitsemän argumentin avulla. Tällöin on jokainen yksityinen argumentti yksin itsessään riittävä kumoamaan kaikki ”sairaaksi tekevien virusten” olemassaoloväitteet ja tällaisten virologien tekemiset (pois lukien tutkijat, jotka työskentelevät olemassa olevien ”faagien” ja ”jättivirusten” parissa). Alla olevissa kohdissa käytetään sanaa ”virus” sanayhdistelmän ”sairaaksi tekevä virus” sijasta.

1. Peräkkäin järjestämisen (engl. alignment) tosiasia

Virologit eivät ole koskaan eristäneet ja esittäneet suoraan, koko sen pituudessa, minkään viruksen täydellistä perintöainesrihmaa. He käyttävät AINA vain hyvin lyhyitä nukleiinihappojen kappaleita ja määrittävät kyseisten kappaleiden nukleiinihappojen peräkkäisen järjestyksen neljän molekyylin perusteella, joista nukleiinihapot koostuvat, ja kutsuvat sitä sekvenssiksi. Miljoonien sellaisten määrättyjen, hyvin lyhyiden sekvenssien paljoudesta virologit panevat ajatuksellisesti (mielessään) työläiden, tietokoneella tapahtuvien ja tilastollisten metodien avulla, kasaan kuvitellun (fiktiivisen) pitkän perintöainesrihman. Tätä tapahtumaa he kutsuvat peräkkäin järjestämiseksi.

Tätä työlään peräkkäin järjestämisen tulosta, kuviteltua ja hyvin pitkää perintöainesrihmaa, virologit sanovat viruksen ydinosaksi ja väittävät tällä tavalla osoittaneensa viruksen olemassaolon. Sellaista täydellistä rihmaa ei kuitenkaan löydy todellisuudesta eikä tieteellisestä kirjallisuudesta koskaan kokonaisena, vaikka jo kauan on ollut olemassa hyvin yksinkertaisia standarditekniikoita nukleiinihappojen pituuden ja koostumuksen määrittämiseksi yksinkertaisesti ja suoraan. Tämä peräkkäin järjestämisen tosiasia, vastaavan pituisen nukleiinihapon suoran esittämisen sijaan, osoittaa virologien kumonneen itse itsensä.

2. Peräkkäin järjestämistä koskevien kontrollikokeiden puuttumisen tosiasia

Virologit eivät ole koskaan suorittaneet ja dokumentoineet peräkkäin järjestämistä tuollaisista hyvin lyhyistä nukleiinihapoista kontrollikokeissa. Tätä varten heidän TÄYTYY eristää täsmälleen samanlaista solukulttuuri-menettelytapaa käyttäen lyhyet nukleiinihapot, sillä erolla, ettei oletettu ”infektio” tapahdu lisäämällä ”infektoituneiksi” oletettuja näytteitä vaan steriileillä materiaaleilla tai steriloiduilla näytteillä, jotka on ”kontrolli-infektoitu.”

Näitä loogisia ja pakottavasti määrättyjä kontrollikokeita ei ole koskaan suoritettu ja dokumentoitu. Yksin tällä virologit ovat osoittaneet, ettei heidän lausunnoillaan ole mitään tieteellistä arvoa ja ETTEI niitä saa väittää tieteellisiksi lausunnoiksi.

3. Peräkkäin järjestäminen tapahtuu vain ajatusrakennelmien avulla

Voidakseen koota käytettyjen nukleiinihappojen hyvin lyhyet sekvenssit ajatuksellisesti /tietokoneiden avulla pitkäksi genomiksi, virologit tarvitsevat mallin järjestääkseen lyhyet sekvenssit hyvin pitkäksi, viruksen omaksi oletetuksi perintöainesrihmaksi. Ilman sellaista ennalta annettua, hyvin pitkää sekvenssiä kukaan virologi ei kykene rakentamaan viruksen perintöainesrihmaa ajatuksellisesti/tietokoneen avulla. Virologit argumentoivat sillä, että ajatuksellisesti/tietokoneen avulla rakennettu perintöainesrihma on viruksesta peräisin sen vuoksi, että peräkkäin järjestäminen tapahtui toisen, ennalta olemassa olevan virus-perintöainesrihman avulla.

Tämän virologien argumentin kumoaa lyhyesti ja yksiselitteisesti se, että kaikki ne mallit, joiden avulla uusia perintöainesrihmoja ajatuksellisesti/tietokoneen avulla on tuotettu, on itse tuotettu yksinomaan ajatuksellisesti/tietokoneen avulla, eivätkä ne ole mistään viruksesta peräisin.

4. Viruksia ei ole koskaan nähty ihmisessä/eläimessä/kasvissa tai näistä peräisin olevissa nesteissä

Virologit väittävät, että infektoivia, siis ehjiä viruksia, on suurissa määrin veressä ja syljessä. Sen vuoksi tulee esim. koronakriisissä kaikkien ihmisten pitää maskia. Tähän päivään mennessä ei kuitenkaan ole valokuvattu yhtäkään virusta syljessä, veressä tai muissa paikoissa ihmisessä/eläimessä/kasvissa tai nesteissä, vaikka elektronimikroskoopilla otetut valokuvat ovat nykyisin helppo ja rutiininomaisesti suoritettu standarditekniikka.

Yksin tämä yksiselitteinen ja helposti tarkistettava tosiasia, ettei ole olemassa mitään valokuvia viruksista ihmisessä/eläimessä/kasvissa tai näistä peräisin olevissa nesteissä, kumoaa kaikki virusväitteet. Jotakin, mitä koskaan ei ole nähty ihmisessä/eläimessä/kasvissa tai näistä peräisin olevissa nesteissä, ei saa väittää tieteellisesti todistetuksi tosiasiaksi.

5. Niiden struktuurien koostumusta, joita virologit väittävät viruksiksi, ei ole koskaan kuvailtu biokemiallisesti

On olemassa kaksi erilaista tekniikkaa, joilla virologit tuottavat valokuvia oletetuista viruksista. Läpäisyelektronimikroskopiaan he käyttävät soluviljelmiä, jotka he upottavat keinohartsiin, kaapivat tämän ohuiksi kerroksiksi ja katselevat niiden läpi. Partikkeleita, joita he sellaisista valokuvista osoittavat, ei ole koskaan eristetty eikä niiden koostumusta oli koskaan biokemiallisesti määritetty. Täytyisihän toki löytää kaikki valkuaisaineet ja se pitkä perintöainesrihma, jonka selitetään kuuluvan viruksille. Tätä eikä sellaisten upotettujen osasten (partikkeleiden) eristämistä ja niiden koostumuksen biokemiallista kuvailua ei löydy ainoastakaan virologisesta julkaisusta. Tämä kumoaa sen virologien väitteen, että sellaisissa valokuvissa olisi kyse viruksista.

Toinen metodi, jolla virologit valokuvaavat elektronimikroskoopissa viruksia, on yksinkertainen ja nopea tarkastelu elektronimikroskopia (Aufsichts-Elektronenmikroskopie), jota kutsutaan ”negatiiviseksi värjäykseksi.” Jos keskitytään tosiasiallisesti olemassa oleviin struktuureihin, sellaisiin kuin ”faagit” ja ”jättivirukset”, erotukseksi kaikista muista osista, niin siihen, mitä tällöin kutsutaan ”eristämiseksi”, käytetään siihen tarkoitettua standarditekniikkaa, gradienttisentrifugointia. Näiden eristettyjen struktuurien läsnäolo, ulkonäkö ja puhtaus saadaan elektronimikroskoopissa näkyviin siten, että nämä partikkelit päällystetään metallipitoisella aineella ja sen alla olevat struktuurit näkyvät elektronisäteessä varjoina. Toinen osa eristetyistä partikkeleista, jotka on ”negatiivisella värjäyksellä” tehty näkyviksi, kuvaillaan biokemiallisesti. Tällöin kaikkien faagien ja jättivirusten tapauksessa löytyy aina kulloinkin ehjiä, aina samanlaisia, aina hyvin pitkiä ja samoin koostuneita nukleiinihappoja ja biokemiallisen kuvailun tulos dokumentoidaan.

Kaikkien virusten tapauksessa, joita tämän tekniikan, ”negatiivisen värjäyksen”, avulla väitetään viruksiksi, on tapahtunut seuraavaa. Näitä partikkeleita ei rikasteta, puhdisteta ja eristetä tähän tarkoitetulla gradienttisentrifugoinnilla vaan ne sedimentoidaan yksinkertaisella sentrifugoinnilla sentrifugiputken pohjalle, mitä kutsutaan ”pelletoinniksi”, ja sen jälkeen niitä tarkastellaan elektronimikroskoopissa. Sellaisten viruksiksi väitettyjen struktuurien koostumusta ei ole tähän päivään mennessä koskaan biokemiallisesti määritetty. Tämä helposti tarkistettava ja ymmärrettävä toteamus osoittaa, että virologit, jotka julkaisuissaan väittävät tarkasteluelektronimikroskopiassa näkyviä struktuureja viruksiksi, ovat yksinkertaisesti ja elegantisti – tätä huomaamatta – kumonneet itse myös tämän virusten olemassaoloväite-argumentin.

6. Elektronimikroskooppiset valokuvat, joita väitetään viruksiksi, ovat tunnettuja tyypillisiä artefakteja tai solujen omia struktuureja

Virologit julkaisevat suuren joukon elektronimikroskooppisia valokuvia struktuureista, joita he väittävät viruksiksi. Tällöin he vaikenevat siitä tosiasiasta, että KAIKKI nämä valokuvat ovat vain kuolevien soluviljelmien tyypillisiä struktuureja tai esittävät laboratoriossa tuotettuja valkuaisaine-rasva-saippua -kuplia EIKÄ NIITÄ KOSKAAN ole valokuvattu ihmisessä/eläimessä/kasvissa ja näistä peräisin olevissa nesteissä.

Muut tutkijat kuin virologit kuvaavat niitä samoja struktuureja, joita virologit väittävät viruksiksi, joko tyypillisiksi solujen osiksi, kuten villuksiksi (ameban kaltaisia pullistumia, joiden avulla solut pitävät kiinni alustasta ja liikkuvat), eksosomeiksi tai ”viruksen kaltaisiksi partikkeleiksi.” Siten on syntynyt uusi, itsenäinen todiste siitä, että ne virologien lausunnot, että he näkevät viruksia elektronimikroskoopissa, on tieteellisesti kumottu.

7. Virologien eläinkokeet kumoavat virusten olemassaoloväitteet

Virologit suorittavat eläinkokeita todistaakseen, että ne struktuurit, joiden parissa he työskentelevät, ovat viruksia ja voivat aiheuttaa sairauksia. Jokaisen sellaisen yksittäisen julkaisun perusteella, joissa sellaisia eläinkokeita on suoritettu, on yksiselitteisesti havaittavissa, että se tapa, jolla eläimiä käsitellään, aiheuttaa juuri niitä oireita, joita väitetään viruksen vaikutuksiksi. Jokaisesta näistä yksittäisistä julkaisuista on nähtävissä, että mitään sellaisia kontrollikokeita ei ole suoritettu, joissa eläimiä olisi käsitelty samalla tavalla steriloitua lähtömateriaalia käyttäen.

Nämä kaksi avoimesti olemassa olevaa tosiasiaa kumoavat ne virologit, jotka väittävät, että he ovat todenneet eläinkokeessa virusten läsnäolon ja vaikutuksen.

Loppuhuomautus

Koronakriisin päättämiseksi ja sen muuttamiseksi mahdollisuudeksi kaikille on nyt tärkeää, että nämä yksiselitteiset, helposti ymmärrettävät ja tarkistettavissa olevat virologian kumoamiset tehdään julkisiksi ja vaikuttaviksi. Vaikuttaviksi nämä kumoamiset tulevat esimerkiksi käyttämällä sopivia oikeuskeinoja virologeja vastaan tuomioistuimissa ja tekemällä tulokset julkisiksi. – –

Takaan omassa nimessäni, että jokainen, joka haluaisi koetella nämä mitä tahansa ”sairaaksi tekevää virusta” koskevat lausunnot, tulee päätymään täsmälleen samoihin johtopäätöksiin, jos hän hallitsee englannin kielen ja on lukemalla perehtynyt metodeihin. – –

Pitäkää toimiessanne kirkkaana mielessä, että (Saksan) Korkeimman oikeuden vahvistama tuomio tuhkarokkovirusoikeudenkäynnissä on vienyt pohjan koko virologialta. Oikeus totesi (ja tämä on siis osa Saksan lainkäyttöä), että se virologian keskeisen metodin julkaisu 1.6.1954, jossa julkaistiin todisteeksi sairaaksi tekevien virusten olemassaolosta tahaton ja huomaamaton solujen tappaminen laboratoriossa, ei ole vuodesta 2016 lähtien enää todiste minkään viruksen olemassaolosta!

Koronakriisi on lisännyt sitä mahdollisuutta, että tämä tuhkarokkovirusoikeudenkäynnin tuomio voi vaikuttaa käänteen pois nykyisin biologiassa, lääketieteessä, yhteiskunnassa ja valtiossa hallitsevasta hyvä-paha -ajattelusta ja -toiminnasta. Ehkä riittää jo yhden, useamman tai kaikkien seitsemän yllä esitetyn argumentin käyttäminen SARS-CoV-2-viruksen kohdalla silmissäni ennalta nähtävän globaalin koronahysterian oman dynamiikan ja sitä voitelevan bisnesjuonittelun ja sen testimenetelmien ja rokotteiden lopettamiseksi.

%d bloggaajaa tykkää tästä: